W dniu 28 grudnia 2007 r. inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewski pojazd przewożący z Niemiec do Rosji ładunek mięsa. W czasie kontroli inspektorzy stwierdzili szereg uchybień popełnionych przez kierowcę w zakresie przestrzegania norm czasu pracy, w tym okresów prowadzenia pojazdu i zachowania wymaganych odpoczynków. Inspektorzy ustalili, że kontrolowany kierowca od dnia 26 grudnia 2007 r. w ciągu czterech okresów rozliczeniowych czterokrotnie przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy. Najdłuższy okres prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy miał miejsce w dniach 27/28 grudnia i wyniósł 14 godzin i 54 minuty (przekroczenie dopuszczalnej normy o 10 godzin i 24 minuty).

Ponadto inspektorzy stwierdzili skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 4 godziny i 57 minut oraz przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 26 godzin i 23 minuty – kierowca bez wykonania wymaganego odpoczynku dziennego prowadził pojazd przez 36 godzin i 23 minuty.

W wyniku dokonanych ustaleń na przewoźnika została nałożona kara pieniężna w wysokości 14.150 złotych, zaś kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Ponadto kierowcy nakazano wykonanie odpoczynku dziennego, a pojazd został usunięty na parking strzeżony, gdzie pozostanie do chwili opłacenia kary i wykonania nakazanego odpoczynku.

W dniu 13 grudnia 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali łotewski pojazd ciężarowy przewożący przesyłki kurierskie z terytorium Francji do Litwy, Łotwy i Estonii. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadzący pojazd był nietrzeźwy. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,61 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,59 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

W dniu 23 listopada 2007 r. w czasie działań kontrolnych inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd typu bus marki Mercedes Sprinter wraz z przyczepą marki Niewiadów. Pojazdem przewożono na trasie Sokółka – Londyn 5 osób oraz 4 paczki nadane do przewozu przez osoby inne niż znajdujące się w pojeździe podczas kontroli. Kierowca nie okazał wypisów z licencji na przewozy rzeczy ani osób, pojazd nie został wyposażony w tachograf (łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów wyniosła 4350 kg).
W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy wykonującego transport w kierunku nałożenia kary pieniężnej za:

  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,
  • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf).
W przypadku potwierdzenia wymienionych naruszeń przewoźnikowi grozi kara w wysokości 19 tys. zł, (wysokość kary podlega ograniczeniu do 15 tys. zł).
W roku bieżącym jest to czwarta kontrola „busa”, podczas których stwierdzono wykonywanie transportu osób bez wymaganej licencji.

W dniu 23 listopada br., na drodze krajowej nr 8 w okolicach Przewalanki, w godzinach przedpołudniowych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,77 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

Jest to już 25 przypadak kierowania pojazdem przez kierowcę w stanie nietrzeźwym stwierdzony przez inspektorów WITD w Białymstoku w roku 2007. Wcześniej 20 listopada br. na drodze krajowej nr 65 w Grabówce zatrzymano polskiego kierowcę, kierującego zestawem pojazdów (ciągnik plus naczepa), u którego stwierdzono 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 22 listopada 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy po raz szósty przeprowadzili wspólne kontrole drogowe.

W czasie wspólnych działań przeprowadzanych na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej skontrolowano 36 pojazdów, w tym: 12 polskich, 2 niemieckie, 5 litewskich, 1 estoński, 10 łotewskich, 1 białoruski, 2 węgierskie, 3 czeskie.

Inspektorzy ITD wydali 6 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej oraz 5 kierowców ukarali mandatami karnymi, natomiast inspektorzy Inspekcji litewskiej nałożyli 7 kar finansowych. Kary dotyczyły przede wszystkim naruszeń przepisów o czasie pracy kierowców oraz przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.
Podczas spotkania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku Mikołaja Linkiewicza oraz Zastępcy Głównego Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy Romanasa Vilčinskasa dokonano podsumowania wspólnych kontroli za rok bieżący. W ramach 6 skoordynowanych działań skontrolowano 252 pojazdy, w tym m.in. 70 pojazdów polskich i 49 litewskich, ponadto kontrolowano pojazdy należące do przewoźników łotewskich, estońskich, czeskich, oraz z innych krajów. Inspektorzy polscy stwierdzili 71 naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 23 naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz jedno naruszenie ustawy o drogach publicznych, w wyniku czego wydali 41 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na przewoźników oraz nałożyli 31 mandatów karnych na kierowców za naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Strona litewska nałożyła łącznie 43 kary finansowe.

W czasie spotkania ustalono wstępnie zasady współpracy między WITD w Białymstoku a Oddziałem Kowieńskim Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy na rok 2008. Przyjęto, że w roku przyszłym również zostanie przeprowadzonych 6 wspólnych działań kontrolnych w miesiącach od kwietnia do listopada.

W dniu 6 listopada 2007 r. na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy WITD w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika polskiego. W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu inspektor ustalił, że do łańcucha kinematycznego tachografu zostało wpięte niedozwolone urządzenie, tzw. wyłącznik służący do manipulacji czasem pracy kierowcy, rejestrowanym przez tachograf.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym zostało wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf), do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe. Grozi za to kara w wysokości 10 tys. złotych. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

Ponadto w dniu 6 listopada br., na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd należący również do polskiego przewoźnika, wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy na trasie Niemcy - Litwa. Analiza danych zapisanych na wykresówkach okazanych przez kierowcę wykazała naruszenia obowiązujących norm czasu pracy tj. skrócenie odpoczynku dobowego o 6 godzin i 53 minuty. Najdłuższy okres nieprowadzenia pojazdu w ciągu 24 godzin wyniósł 2 godziny i 7 minut. Jazda dzienna pomiędzy dwoma okresami odpoczynku wyniosła 18 godzin- przekroczenie maksymalnego dziennego czasu jazdy o 8 godzin.

Wszczęto postępowanie administracyjne. Za wymienione naruszenia obowiązujących przepisów grozi kara w wysokości 4300 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł.

W dniu 7 listopada 2007 r. na drodze krajowej numer 65 w Białymstoku inspektorzy dokonali kontroli pojazdu wykonującego krajowy transport drogowy, należącego do przewoźnika polskiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono rażące naruszenia przepisów związanych z czasem pracy. Ustalono, że kierowca wielokrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy tj.

  • o czas 55 minut- kierowca prowadził dwukrotnie pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin i 25 minut
  • o czas 2 godzin- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 6 godzin i 30 minut,
  • o czas 50 minut- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin i 20 minut,
  • o czas 30 minut- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin.
Wymieniony kierowca dwukrotnie skrócił także wymagany dzienny czas odpoczynku i przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu tj.
  • odpoczynek wykonany przez kierowcę wyniósł 5 godzin i 15 minut- skrócenie o 3 godziny i 45 minut, dzienny okres prowadzenia pojazdu wyniósł 20 godzin i 30 minut- przekroczenie o 10 godzin i 30 minut,
  • odpoczynek wykonany przez kierowcę wyniósł 6 godzin i 20 minut- skrócenie o 2 godziny i 40 minut, dzienny okres prowadzenia pojazdu wyniósł 12 godzin- przekroczenie o 2 godziny.
W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym, zostało wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika. Wymienione naruszenia zagrożone są karą w wysokości 9400 zł. Ponadto kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł.