Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie, co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85.

Zgodnie z wytycznymi przedstawiciele Oddziału Kowieńskiego państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy (Valstybiněs kelpu transporto inspekcijos Kauno skyrius prie Susisiekimo Ministerijos) i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli we wspólnych działaniach w dniach 15.04.2010r., 25.05.2010r., 14.06.2010r., 20.07.2010r., 17.08.2010r., 08.09.2010r. Działania kontrolne przeprowadzano m.in. na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 149 pojazdów, w tym 39 polskich, 33 litewskich, 34 łotewskich, 12 rosyjskich, 7 estońskich, 6 czeskich, 4 bułgarskie, 4 słowackie, 3 węgierskie, 2 niemieckie, 1 białoruski, 1 fiński, 1 holenderski, 1 serbski, 1 macedoński.

W trakcie kontroli stwierdzono 40 naruszeń rozporządzeń 561 i 3821 oraz przepisów umowy AETR, 2 naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, 4 naruszenia z zakresu ustawy o drogach publicznych, 1 naruszenie dot. braku licencji/zezwolenia, 15 innych naruszeń z zakresu ustawy o transporcie drogowym. Inspektorzy ITD nałożyli 16 decyzji administracyjnych na kwotę 20600 zł. i 16 mandatów na kwotę 3450 zł. Strona litewska nałożyła 18 kar finansowych na sumę 6245 litów.
Współpraca w ramach Euro Control Route będzie kontynuowana w 2011r.

W dniu 20 grudnia 2010 r. odbyło się pod przewodnictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego czwarte w tym rok posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników, jak też sami przewoźnicy oraz przedstawiciele Policji. W czasie spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego omówili najważniejsze zmiany w przepisach prawnych dotyczących transportu drogowego i prawa o ruchu drogowym oraz założenia do projektu Ramowego Planu Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na rok 2011. Zgromadzeni przedstawiciele branży transportowej poruszyli kwestię kontroli przedsiębiorstw przeprowadzanych przez Inspekcje Transportu Drogowego. Postulowali o zmianę sposobu typowania firm do kontroli. Wnioskowali aby liczba dni pracy kierowców kontrolowanych w danym przedsiębiorstwie była zależna od jego wielkości (liczba posiadanych pojazdów). W trakcie toczących się rozmów Podlaski Wojewódzki Inspektor Transporty Drogowego przedstawił plany budowy nowych miejsc do kontroli pojazdów. Omówił ich organizację i wyposażenie. Ponadto przedstawiciele przewoźników zwrócili uwagę na potrzebę wzmożenia kontroli posiadanych zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Kolejne Posiedzenia Zespołu Konsultacyjno - Doradczego będą zorganizowane w 2011 r., celem ułatwienia funkcjonowania firmom transportowym, a zwłaszcza eliminowania błędów wynikających z nieprawidłowego interpretowania przepisów prawa.

Na koniec spotkania Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz przewoźnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

W dniu 22 grudnia 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali
do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika włoskiego. W toku kontroli ustalono, że pojazdem wykonywano międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Włoch do Łotwy.
Podczas kontroli inspektor stwierdził, że kierowca kontrolowanego pojazdu nie jest obywatelem kraju należącego do UE i nie posiada wymaganego świadectwa kierowcy. Dodatkowo analiza czasu pracy kierowcy, ujawniła:

  • Sześciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu transportu drogowego o 7h 15min, o 7h 10min, o 6h, o 5h 30 min, o 2h 40 min, o 2h 15min.
  • Sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego o 9h 50min, o 6h 20min, o 5h 20min, o 4h, o 3h, o 2h 50 min.

Za stwierdzone naruszenia na przedsiębiorcę nałożono decyzję administracyjną w wysokości 13 500 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł.

W dniach 13 – 14 grudnia 2010 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili szkolenie z zakresu obsługi tachografów cyfrowych dla pięciu inspektorów z Białoruskiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Program szkolenia obejmował obsługę oraz analizę wydruków z tachografów cyfrowych z użyciem trenażera. Inspektorzy z tut. Inspektoratu dodatkowo przedstawili i omówili stosowane przez kierowców manipulacje w cyfrowych urządzeniach rejestrujących, wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie. Przeprowadzono wspólne działania kontrolne pod kątem prawidłowości w stosowaniu tachografów cyfrowych na punkcie kontrolnym w Przewalance.

Ponadto białoruscy inspektorzy zapoznali się ze strukturą organizacyjną WITD w Białymstoku.

 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas ostatnich ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych (opady śniegu) czynnie uczestniczyli w kierowaniu ruchem pojazdów ciężkich powodujących często zablokowanie przejazdu na niektórych odcinkach dróg. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji, na wjeździe do Białegostoku od strony Augustowa, udrożniali trasę przejazdu zablokowaną przez pojazdy ciężkie.

Ponadto w dniu wczorajszym na odcinku Suwałki - Szypliszki, na drodze krajowej nr 8, uczestniczyli w zabezpieczaniu miejsca wypadku z udziałem samochodów ciężarowych.

W dniu 8 listopada 2010 r. w miejscowości Horodnianka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli dwóch zespołów pojazdów należących do przewoźników krajowych, wykonujących przewóz drogowy
na trasie Litwa – Polska. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych dokonano pomiaru długości, wysokości i szerokości pojazdów. Inspektorzy stwierdzili naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych, w zakresie:

  • przekroczenia dopuszczalnej długości pojazdu wraz z ładunkiem: w pierwszym pojeździe długość wyniosła 33,7 m zaś w drugim 34,6 m przy dopuszczalnej długości 16,5 m.
  • przekroczenia szerokości pojazdu z ładunkiem: w pierwszym pojeździe szerokość wyniosła 4,2 m a w drugim 4,0 m przy dopuszczalnej szerokości 2,55 m.

Za wykryte nieprawidłowości w stosunku do kontrolowanych przewoźników wszczęto wyjaśniające postępowania administracyjne, zagrożone w obu przypadkach karami pieniężnymi w wysokości po 2280 zł każde.
Dodatkowo w obu przypadkach zakazano dalszej jazdy do momentu uzyskania przez przewoźników odpowiedniego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego
po drogach.