W dniu 19 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno – Doradczego przy Podlaskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Białymstoku. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, a poza pracownikami WITD w Białymstoku, uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń przewoźników działających w województwie podlaskim.

W trakcie posiedzenia omówiono sposób realizacji „Ramowego planu kontroli WITD w Białymstoku w 2012 r.” Zebrani uznali, iż mimo niewykonania w pełni zakładanej liczby kontroli drogowych, jako pozytywny należy uznać fakt znacznego przekroczenia zakładanej w „Ramowym planie” liczby kontroli dni pracy kierowców. Kontrole czasu pracy kierowców, tj. przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów oraz stosowania przerw i odpoczynków, ma istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Na podkreślenie zasługuje fakt aktywnego uczestnictwa WITD w Białymstoku w organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego kontrolach przewoźników spoza Unii Europejskiej. Kontrole miały miejsce w okolicach byłego przejścia granicznego z Litwą w Budzisku.

Na zakończenie posiedzenia Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

W dniu 3 grudnia 2012r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w akcji „trzeźwość”. Działania polegały na „potokowym” badaniu trzeźwości kierowców pojazdów ciężkich.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zatrzymano pojazd ciężarowy należący do przewoźnika niemieckiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,39 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ponadto stan po spożyciu alkoholu stwierdzono w przypadku kierowcy kierującego ciężarówką należącą do rosyjskiego przedsiębiorcy. Pierwsze badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,22 mg/l, drugie 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Stan po spożyciu alkoholu stwierdzono także w przypadku kierującego samochodem litewskim. Pierwszy pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykazał  0,23 mg/l, drugie 0,22 mg/l alkoholu.

Sprawy przekazano funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Działania ukierunkowane na badanie trzeźwości kierowców pojazdów ciężkich przez inspektorów transportu drogowego będą kontynuowane w przyszłości.

W dniu 28 listopada 2012r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolujący wyczuli od kierującego pojazdem woń alkoholu. Kierowcę poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały stan nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,40 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,40 mg/l.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 22.11.2012 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami:

  • Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu i Komunikacji Republiki Litwy (reprezentowanej przez Pana Jonasa Gaubšasa Dyrektora Okręgu Kowieńskiego i Pana Alfridasa Markevičiusa Z-cę Dyrektora Okręgu Wileńskiego
  • Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku (reprezentowanego przez Pana Waldemara Dobrzyniewicza Z-cę Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i Pana Dariusza Carewicza Naczelnika WI w/w Inspektoratu);
  • Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie (reprezentowanego przez Pana Tadeusza Jana Krzemińskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i Pana Artura Bal Z-cę Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego).

Spotkanie związane było z realizowanym przez w/w Instytucje projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 pod nazwą „Safe roads-cross-border cooperation Lithuania-Poland aimed at improving human and vironment safety”.

Spotkanie miało dwa główne cele:

  1. Omówienie i uzgodnienie harmonogramu realizacji w/w projektu w roku 2013.
  2. Omówienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup samochodów specjalistycznych (przybliżenie wzajemnych potrzeb wynikających z charakteru i zakresu pracy). Do zrealizowania w/w celu jako wzorzec wykorzystano jeden z czterech zakupionych przez Warmińsko-Mazurską Inspekcje samochodów w ramach Projektu: „Wyposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w 4 mobilne laboratoria kontroli i monitoringu źródeł zanieczyszczenia środowiska” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

W dniu 30 października 2012r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. Kontrolujący wyczuli od kierowcy ciężarówki silną woń alkoholu. Kierującego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pomiaru stwierdzono 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji z wydziału ruchu drogowego KMP w Białymstoku.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 22 października 2012 r. spotkali się  z dziećmi z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku.  Podczas spotkania przedstawili dzieciom zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz poruszyli zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze.

Maluchy mogły „wypróbować” specjalistyczny sprzęt służący do codziennej pracy inspektorów. Przymierzały kamizelki odblaskowe oraz czapki inspekcyjne. Inspektorzy zaprezentowali także pojazd służbowy.

Na zakończenie spotkania inspektorzy wręczyli dzieciom elementy odblaskowe w kształcie „krokodyla”.