W dniu 26 grudnia 2013 r. w miejscowości Bielsk Podlaski inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika polskiego. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca ingerował w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe za pomocą magnesu, wskutek czego nastąpiła zmiana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Dodatkowo kierujący nie posługiwał się kartą kierowcy.

W związku z powyższym stwierdzono następujące naruszenia:

 • Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego;
 • Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie
  prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
 • Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 2 godziny.

Kierowca za powstałe naruszenia został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 4200zł.

W dniu 24 grudnia 2013 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika białoruskiego. Kierowcę zbadano pod względem trzeźwości. Badanie to wykazało u kierującego ciężarówką 0,51 mg/dm3 czyli około 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 19 grudnia 2013 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli polski pojazd dostawczy przewożący artykuły spożywcze. Kierowca okazał dokumenty przewozowe na podstawie których stwierdzono, że masa przewożonego towaru wynosi 4386 kg. Ładowność pojazdu określona została w dokumentach na 1055 kg.

Samochód zważono za pomocą wag przenośnych. Okazało się, że masa pojazdu po odjęciu dopuszczalnych błędów wynosi 7200 kg pomimo tego, że według dowodu rejestracyjnego okazanego przez kierowcę jego dopuszczalna masa całkowita wynosić mogła jedynie 3490 kg. Nastąpiło ponad dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu.

Kierowca został ukarany mandatem karnym. Przewożony towar przeładowano na trzy pojazdy dostawcze podstawione na miejsce kontroli przez przedsiębiorcę.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów dostawczych i ciężarowych będą kontynuowane.

W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. na konferencji w miejscowości Supraśl podsumowano realizację projektu pod nazwą „Bezpieczne drogi - transgraniczna współpraca Litwa-Polska w celu poprawy ochrony ludności i środowiska”.  Przedsięwzięcie realizowane było przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie oraz Państwową Inspekcję Transportu Drogowego przy Ministrze Komunikacji Republiki Litwy.

Projekt współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet wynosił 342 298,00 EUR z czego 85 % środków zapewniła Instytucja Zarządzająca Programem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała kwota pochodziła ze środków Partnerów biorących udział w projekcie.

Celem głównym przedsięwzięcia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności i ochrony środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, a także wypracowanie nowoczesnych praktyk odnośnie współpracy Transgranicznej poprzez podjęcie działań zmierzających do ustalenia jednolitych procedur postępowania w obszarze transgranicznym, podniesienie umiejętności praktycznych i współpracy transgranicznej w zakresie Inspekcji Transportu Drogowego, trwałą instytucjonalną współpracę jednostek.

W trakcie jego realizacji zostały przeprowadzone trzy szkolenia, w których uczestniczyło 48 inspektorów (24 z Litwy i 24 z Polski). Dwa szkolenia odbyły się po stronie Polskiej, a jedno po stronie Litewskiej. Każde ze szkoleń składało się z części teoretycznej i praktycznej.
W ramach projektu zakupiono również cztery specjalistyczne środki transportu (mobilne laboratoria). Pojazdy wyposażone w nowoczesne urządzenia pomiarowo kontrolne będą wykorzystywane przez inspektorów transportu drogowego na Litwie w oddziałach w Alitusie i Mariampolu oraz w Polsce w Ełku i Suwałkach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach okresowo uruchomiane będą specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Pozwoli to na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stworzy kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to ma zapobiec również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej 550 pojazdów przed Kuźnicą oraz 450 pojazdów przed Bobrownikami) kolejka samochodów zostanie podzielona na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym będą sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze będzie wstrzymywany.

Informacje o wprowadzeniu buforowania przekażą kierowcom patrole współdziałających służb – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Założenia działania stref buforowych:

DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY:

 • Pierwsza strefa buforowa rozciągać się będzie od wjazdu na przejście graniczne aż po granice administracyjne Sokółki;
 • Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony będzie poprzez ustawienie sygnalizatora świetlnego przed Sokółką (jadąc od Białegostoku);
 • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 24 godziny;
 • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co umożliwi oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;
 • Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów będzie wjeżdżała do strefy pierwszej.

DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

 • Stefa pierwsza buforowa kończyć się będzie ok. 4.5 km od wjazdu na przejście graniczne;
 • Strefa druga, wyznaczona przez specjalnie ustawiony sygnalizator świetlny, rozpoczynać się będzie w miejscu zakończenia strefy pierwszej;
 • Prognozowany czas oczekiwania pojazdów w pierwszej strefie wyniesie około 12 godzin;
 • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co umożliwi oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;
 • Co kilka godzin, stosując się do sygnalizacji świetlnej, cześć pojazdów będzie wjeżdżała do strefy pierwszej.

W organizacji stref buforowych uczestniczyć będą m.in. służby podległe Wojewodzie Podlaskiemu, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego.

W ostatnich dniach podczas kontroli pojazdów poruszających się po drogach województwa podlaskiego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku pięciokrotnie stwierdzili stosowanie przez kierowców niedozwolonych urządzeń – magnesów.

W dwóch przypadkach pojazdy należały do przewoźników polskich, jeden do litewskiego i dwa do firm rosyjskich.

Niedozwolone urządzenia służyły do manipulacji czasem pracy kierujących pojazdami. Podczas jazdy tachograf rysował kierowcy odpoczynek. Prowadzący ciężarówki i stosujący niedozwolone urządzenia są przemęczeni. Powodują ogromne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Takich kierowców można bez wątpienia porównać z każdym nietrzeźwym. Jakie zagrożenie stwarzają pijani kierowcy wszyscy wiemy.

Podczas każdej z wymienionych kontroli kierujący pojazdami zostali ukarani mandatami karnymi. Działania ukierunkowane na eliminację tego nienormalnego, bardzo szkodliwego zjawiska będą kontynuowane.