W dniu 23 grudnia 2014 r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd ciężarowy należący do przewoźnika białoruskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazania urządzenia potwierdziły stan nietrzeźwości. W czasie pomiaru stwierdzono 0,63 mg/l co stanowi około 1,3 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

To już drugi przypadek w ciągu ostatnich dwóch dni stwierdzony przez inspektorów, gdy kierowca ciężarówki jechał nietrzeźwy. Dzień wcześniej na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola kierowca pojazdu litewskiego „wydmuchał” 0,26 mg/l tj. ponad 0,5 ‰ alkoholu.

Obie sprawy przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 11 grudnia 2014 r. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku prowadząc rutynowe działania kontrolne na drodze krajowej nr 8 wytypowali do zatrzymania ciągnik siodłowy marki Scania na litewskich numerach rejestracyjnych wraz z naczepą typu chłodnia. Kierujący pomimo wydanego polecenia zjechania na parking nie zatrzymał się do kontroli w związku z czym podjęto decyzję o pościgu. Po krótkim pościgu zauważono porzucony pojazd na drodze wojewódzkiej nr 679. Podczas oględzin Inspektorzy zauważyli uszkodzone zamki w drzwiach oraz stacyjkę. O zaistniałym fakcie natychmiast powiadomiono najbliższą jednostkę Policji. Po przyjeździe funkcjonariuszy oraz sprawdzeniu danych indentyfikacyjnych okazało się, że numery rejestracyjne ciągnika pochodzą  z innego pojazdu oraz zarówno ciągnik siodłowy jak i naczepa zostały skradzione. Zespół pojazdów wraz z ładunkiem zabezpieczono w celu dalszego postępowania wyjaśniającego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach w dniu 1 grudnia br. odbyło się spotkanie grupy roboczej działającej przy Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego w temacie okresowego uruchomiania specjalnych strefy buforowych dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na przełomie 2013/2014 roku i pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz stworzyło kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to ma zapobiec również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej  550 pojazdów przed Kuźnicą oraz 550 pojazdów przed Bobrownikami), a czas oczekiwania na dokonanie odprawy granicznej przekroczy 24 godziny kolejka samochodów zostanie podzielona na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym będą sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze będzie wstrzymywany.

Informacje o wprowadzeniu buforowania przekażą kierowcom patrole współdziałających służb – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Założenia działania stref buforowych:

DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY :

  • Pierwsza strefa buforowa rozciągać się będzie od wjazdu na przejście graniczne, aż po granice administracyjne Sokółki;
  • Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony będzie poprzez ustawienie sygnalizatora świetlnego przed Sokółką (jadąc od Białegostoku);
  • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 24 godziny;
  • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co powinno umożliwić oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;


DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

  • Stefa pierwsza buforowa kończyć się będzie ok. 7.5 km od wjazdu na przejście graniczne;
  • Strefa druga, wyznaczona przez specjalnie ustawiony sygnalizator świetlny, rozpoczynać się będzie w miejscu zakończenia strefy pierwszej;
  • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 12 godziny;
  • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co powinno umożliwić oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;


W organizacji stref buforowych uczestniczyć będą m.in. służby podległe Wojewodzie Podlaskiemu, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego.

Informacji szczegółowych udzielają rzecznicy prasowi: Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Policji w dniach 3 i 4 grudnia 2014r. uczestniczyli w działaniach kontrolno-profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą „Bus”. Działania prowadzono na terenie całego województwa podlaskiego.

W efekcie, wspólnie przeprowadzono 1031 kontroli drogowych.

W czterech przypadkach poruszające się pojazdy były przeładowane. Ujawniono 8 kierujących w stanie pod wpływem alkoholu. 280 kierujących dopuściło się naruszenia związanego z przekroczeniem prędkości.

W związku z różnego rodzaju naruszeniami na kierowców nałożono łącznie 592 mandaty karne. Do sądów skierowano 13 wniosków o ukaranie. Zatrzymano 7 praw jazdy oraz w związku z nienależytym stanem technicznym samochodów 40 dowodów rejestracyjnych. 9 pojazdów nie dopuszczono do dalszego ruchu.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

 

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 27 listopada 2014r. uczestniczyli w konferencji zamykającej Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji programu oraz historię pomyślnej współpracy pomiędzy partnerami z obu stron granicy. Uczestnikom konferencji zaprezentowano najlepsze projekty oraz przykłady partnerstw. Dla najwybitniejszych przedsięwzięć zostały  rozdane wyróżnienia.

Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego z Białegostoku i Olsztyna zrealizowały z Państwową Inspekcją Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu i Komunikacji Republiki Litwy projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 pod nazwą „Bezpieczne drogi-transgraniczna współpraca Litwa-Polska w celu poprawy ochrony ludności i środowiska”.

Dzięki projektowi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku otrzymał nowy pojazd służbowy. Oznakowany „bus” wyposażony w urządzenia do ważenia pojazdów,  pomiaru zadymienia i analizy spalin oraz pomiaru natężenia hałasu jest wykorzystywany przez inspektorów do kontroli drogowych na terenie powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. Nowy sprzęt pozwala kontrolującym właściwie dbać o stan dróg, bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska naturalnego.

 

W dniu 27 listopada 2014r. przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie oraz Inspekcji Litewskiej dokonali podsumowania wspólnych działań realizowanych w bieżącym roku.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie, co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85.

Przedstawiciele  Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy  i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie ośmiokrotnie uczestniczyli we wspólnych działaniach w dniach 7.04.2014r., 15.05.2014r., 12.06.2014r., 16.07.2014r., 11.08.2014r., 10.09.2014r., 6.10.2014r., 3.11.2014r. Działania kontrolne przeprowadzano  na punktach kontrolnych po stronie litewskiej oraz po stronie polskiej.
W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano:
-  403 pojazdy -  182 polskie,  3 niemieckie,  78 litewskich,  17 estońskich,  25 łotewskich,  57 rosyjskich,  17 białoruskich, 2 słowackie, 6 czeskich, 2 ukraińskie, 3 fińskie, 1 węgierski, 2 angielskie, 1 rumuński, 2 macedońskie, 2 serbski, 3 mołdawskie.

W trakcie kontroli stwierdzono 126 naruszeń rozporządzeń 561 i 3821 oraz przepisów umowy AETR, 1 naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, 4 naruszenia przepisów dotyczących wymiarów, wagi i nacisków osi pojazdów, 24 inne naruszenia.

Inspektorzy ITD wszczęli 14 postępowań administracyjnych zagrożonych karami na kwotę 31750 zł. i nałożyli 53 mandaty karne na kwotę 15200 zł.,
- strona litewska nałożyła 59 kar finansowych na sumę 14485 litów.

Wspólne działania z Inspekcją Litewską będą kontynuowane w 2015r.