Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wojewoda Podlaski na wniosek Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia w dniu 27 października 2014 r. zwołał posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników. Celem spotkania było omówienie i wyjaśnienie spraw związanych ze stosowaniem przepisów transportowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy.

Do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Litewskiej Inspekcji Transportu Drogowego (VKTI), służb Działu Celnego Republiki Litewskiej i Litewskiego Narodowego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych  „Linava”. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

Uczestnicy omówili sprawy dotyczące zakresu i ustaleń niektórych kontroli drogowych przewoźników polskich i litewskich dokonywanych przez inspekcje obu krajów. Dyskutowano i wyjaśniano wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów transportowych i procedur administracyjnych oraz trybu odwoławczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy.

Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników  pozwoliło na głębsze zrozumienie zadań stojących przed wszystkimi podmiotami związanymi z transportem drogowym oraz problemów z jakimi spotykają się  zarówno przewoźnicy  jak i urzędnicy prowadzący postępowania administracyjne i funkcjonariusze wykonujący czynności kontrolne.