Podsumowanie wspólnych kontroli Inspekcji Polski i Litwy.

W dniu 27 listopada 2014r. przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie oraz Inspekcji Litewskiej dokonali podsumowania wspólnych działań realizowanych w bieżącym roku.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie, co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85.

Przedstawiciele  Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy  i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie ośmiokrotnie uczestniczyli we wspólnych działaniach w dniach 7.04.2014r., 15.05.2014r., 12.06.2014r., 16.07.2014r., 11.08.2014r., 10.09.2014r., 6.10.2014r., 3.11.2014r. Działania kontrolne przeprowadzano  na punktach kontrolnych po stronie litewskiej oraz po stronie polskiej.
W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano:
-  403 pojazdy -  182 polskie,  3 niemieckie,  78 litewskich,  17 estońskich,  25 łotewskich,  57 rosyjskich,  17 białoruskich, 2 słowackie, 6 czeskich, 2 ukraińskie, 3 fińskie, 1 węgierski, 2 angielskie, 1 rumuński, 2 macedońskie, 2 serbski, 3 mołdawskie.

W trakcie kontroli stwierdzono 126 naruszeń rozporządzeń 561 i 3821 oraz przepisów umowy AETR, 1 naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, 4 naruszenia przepisów dotyczących wymiarów, wagi i nacisków osi pojazdów, 24 inne naruszenia.

Inspektorzy ITD wszczęli 14 postępowań administracyjnych zagrożonych karami na kwotę 31750 zł. i nałożyli 53 mandaty karne na kwotę 15200 zł.,
- strona litewska nałożyła 59 kar finansowych na sumę 14485 litów.

Wspólne działania z Inspekcją Litewską będą kontynuowane w 2015r.