W dniu 8 kwietnia 2014r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Wiesław Antoni Stalewski spotkał się z przebywającym w województwie podlaskim Ambasadorem Rumunii Panem J.E. Ovidiu Dranga.
Ambasadorowi towarzyszyli: Pan Dragos Gheorghiu Konsul w Wydziale Konsularnym Ambasady Rumunii w Warszawie oraz Ewa Moroz-Ustymowicz Konsul Honorowy Rumunii w Białymstoku.
Tematem rozmów były kwestie transportu samochodowego, a zwłaszcza problemy wynikające z ruchu pojazdów należących do przewoźników z Rumunii. Poruszono także kwestie modernizacji drogi krajowej nr 19 w kontekście utworzenia korytarza transportowego z południa na północ Europy. Poprawa warunków drogowych niewątpliwie przyczyni się do rozwoju transportu w tym rejonie Unii Europejskiej. Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego stwierdził, że kierowcy rumuńscy nie naruszają w sposób istotny przepisów dotyczących transportu drogowego ani też prawa o ruchu drogowym. Z kolei przedstawiciel Ambasady Rumunii stwierdził, że nie dotarły do ich placówki skargi dotyczące pracy inspektorów WITD w Białymstoku.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, przedstawiciele obu instytucji wyrazili przekonanie, że w przyszłości zostanie nawiązana współpraca między WITD w Białymstoku a przedstawicielami inspekcji rumuńskiej.

 

W dniu 4 kwietnia 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w okolicy miejscowości Zambrzyce patrol wykonujący czynności kontrole nieoznakowanym pojazdem wyposażonym w wideo-rejestrator wytypował do zatrzymania pojazd dostawczy, który według inspektorów był przeładowany. Po skierowaniu pojazdu na punkt kontrolny, na którym dokonano ważenia, przeczucia inspektorów potwierdziły się. Okazało się, że rzeczywista masa pojazdu wynosi 8600 kg, przy czym dopuszczalna masa według danych w dowodzie rejestracyjnym oznaczona była na 3500 kg. Dopuszczalna ładowność pojazdu została przekroczona ponad sześciokrotnie. W wyniku takiego działania w kontrolowanym pojeździe uszkodzeniu uległy opony, które nie wytrzymały takiego ciężaru. Kierowcę pojazdu ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł, natomiast przewożony towar został przeładowany na inny odpowiedni do przewiezienia takiej ilości ładunku pojazd ciężarowy.

W dniu 26 marca 2014 r. oraz w nocy z dnia 27 na 28 marca 2014 r. Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego uczestniczyli w działaniach kontrolno – blokadowych z udziałem  funkcjonariuszy Policji (Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego), Izby Celnej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Działania zostały przeprowadzone w Białymstoku (w ciągu drogi krajowej nr 8), w Łomży (w ciągu drogi krajowej nr 61) oraz w Suwałkach i na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku (w ciągu drogi krajowej nr 8).

Łącznie dokonano kontroli 263 pojazdów, w tym 143 pojazdów ciężarowych (84  prześwietlono promieniami RTG przy pomocy urządzenia typu „Heiman”).

Podczas wspólnych działań inspektorzy z WITD w Białystoku zatrzymali do kontroli m.in. pojazd członowy należący do przewoźnika łotewskiego, którym wykonywano międzynarodowy przewóz drogowy mrożonych art. spożywczych z Polski do Łotwy. Podczas pobierania dokumentów okazało się, że w cyfrowym urządzeniu kontrolno-pomiarowym znajduje się karta kierowcy, którego faktycznie nie ma w pojeździe. Kierowca używał cudzej karty w celu zafałszowania faktycznych danych czasu pracy. Podczas analizy porównano dane z kart kierowcy oraz dane z urządzenia rejestrującego i w ten sposób ustalono faktyczny czas pracy kontrolowanego kierowcy. Wyniki kontroli są przerażające. Stwierdzono, że kierowca:

 • dziesięciokrotnie skrócił dzienny czas odpoczynku;
 • pięciokrotnie przekroczył maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu;
 • trzykrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • dwukrotnie przekroczył całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch tygodni;
 • przekroczył tygodniowy czas prowadzenia pojazdu;
 • skrócił odpoczynek tygodniowy;
 • jednocześnie używał kilku kart kierowcy

oraz stwierdzono naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy.

Suma kar za ujawnione naruszenia podczas tej kontroli, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, wyniosła 42050 zł, jednak art. 92a utd stanowi, że suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł.

Kierowca za stwierdzone naruszenia został ukarany 23 mandatami karymi o łącznej kwocie 20100 zł. Pomimo tego, że kierowca opłacił na miejscu wszystkie należności pojazd został unieruchomiony do momentu wykonania przez kierującego prawidłowego odpoczynku dobowego.

 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 28.03.2014 r. zatrzymali do kontroli pojazd marki Lublin, wykorzystywany do przewozu dzieci do szkół należący do jednej z podlaskich gmin. Podczas kontroli stanu technicznego inspektorzy nie mogli uwierzyć jak pojazd ten mógł zostać dopuszczony przez organizatora tj. Urząd Gminy do przewozu dzieci. Stwierdzono szereg nieprawidłowości w tym najpoważniejsze to skorodowane elementy konstrukcyjne, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawny hamulec postojowy, niesprawne światło stop i inne. Podłoga pojazdu była skorodowana w takim stopniu, że zagrażało to wypadnięciem pasażerów bezpośrednio na jezdnię. Ławki, na których przewożono dzieci były przymocowane na „przysłowiowe druty”. W związku ze stwierdzonymi usterkami inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu oraz zakazali dalszej jazdy. Uwagę inspektorów zwrócił również fakt, że pojazd przeszedł z wynikiem pozytywnym badania techniczne w związku z tym poinformowany zostanie organ nadzorujący pracę Stacji Kontroli Pojazdów, w której ostatni raz kontrolowany pojazd uzyskał dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych.

 

W sobotę 22 marca 2014 r. na drodze krajowej nr 61 w Łomży inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli drogowej pojazd należący do przewoźnika holenderskiego. Ciężarówką wykonywany był przewóz drogowy zwierząt na trasie z Holandii na Łotwę.

W chwili zatrzymania do rutynowej kontroli okazało się, że kierowca podczas prowadzenia pojazdu nie używał karty do tachografu cyfrowego. Nie rejestrował na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

Ponadto analiza danych z urządzenia kontrolno – pomiarowego wykazała skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 8 godzin i 50 minut oraz skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 18 minut. Dodatkowo kierujący nie okazał wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu tj. zaświadczenia o działalności.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 5950zł. Kierowca wpłacił w imieniu firmy należną kaucję oraz opłacił nałożone na niego mandaty karne w wysokości 3050zł.

 

W dniu 18 marca 2014 r. w Gawrych Rudzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Inspekcji Litewskiej poświęcone współpracy w 2014 r.

Podczas spotkania przedstawiciele strony Polskiej i Litewskiej wyrazili zadowolenie z realizacji zakończonego w 2013 r. projektu LT-PL/140 „Bezpieczne drogi – transgraniczna współpraca Polska – Litwa w celu poprawy ochrony ludności i środowiska”.

Jednocześnie potwierdzili chęć uczestnictwa w strategii projektowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Do realizacji określono cele planowanych w przyszłości projektów:

 • przeprowadzenie szkoleń inspektorów Polski i Litwy w zakresie zmian w Rozporządzeniu 3821/85  z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym;
 • zakup sprzętu niezbędnego do realizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep zmienionej przez Dyrektywę Komisji 2010/48/WE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep wraz z zaleceniami Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. 2010/378/WE w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep;
 • budowa systemów ważenia preselekcyjnego na terenie Litwy;
 • remont, rekonstrukcja i rozbudowa budynku Inspekcji Oddziału w Kownie (Litwa);
 • budowa siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku;
 • zakup samochodów specjalistycznych przystosowanych do dokonywania kontroli pojazdów wykonujących przewozy drogowe na terytorium Polski i Litwy;
 • zakup wag i innego sprzętu specjalistycznego do wykorzystania przez polskich i litewskich inspektorów podczas kontroli drogowych;
 • zakup przez stronę litewską programów specjalistycznych do odczytywania czasu pracy kierowców poruszających się pojazdami wyposażonymi w tachografy cyfrowe.

Dwie strony potwierdziły, że realizacja celów będzie uzależniona od osi projektów określonych przez Sekretariat Unii Europejskiej.

Podczas spotkania poruszono kwestię wspólnych kontroli zgodnie z Dyrektywą 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG  która określa, że Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) 3820/85 i 3821/85. Ustalono, że wspólne kontrole w 2014 r. odbędą się 8 razy.

 

W dniu 21 marca 2014 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd, prowadzony przez załogę dwuosobową, należący do przewoźnika łotewskiego. Ciężarówką wykonywany był przewóz drogowy artykułów spożywczych na trasie z Niemiec do Rosji.

Kontrolujący dokonali analizy danych cyfrowych pobranych z urządzenia kontrolno-pomiarowego. W jej wyniku stwierdzono bardzo rażące naruszenia:

 • dwukrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 3 godziny i 3 minuty oraz o 4 godziny i 1 minutę;
 • czterokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 1 godzinę, o 1 godzinę i 22 minuty, o 1 godzinę, o 1 godzinę i 24 minuty;
 • przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu 1 godzinę i 46 minut;
 • nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi;
 • używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców.

Podczas kontroli kierowcy okazali kartę trzeciego kierującego, którego nie było faktycznie w pojeździe, a której używali podczas jazdy. Wymienioną kartę zatrzymano celem przekazania właściwym władzom.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną w związku z art. 92a ust.2 Ustawy o transporcie drogowym do 10000 zł.

Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną sumę 9200 zł. Kaucja i mandaty zostały opłacone. Zakazano dalszej jazdy do chwili wykonania prawidłowego odpoczynku dobowego.

 

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 20 marca 2014 r. na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli Przedszkola nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach realizacji programu profilaktycznego "Bezpieczny przedszkolak".

Spotkanie dotyczyło przypomnienia dzieciom zasad ruchu drogowego, w sposób szczególny bezpiecznej drogi do przedszkola. Przedstawione zostały także zadania Inspekcji Transportu Drogowego, jak również zaprezentowany został sprzęt specjalistyczny oraz pojazd służbowy.

Było to już kolejne spotkanie w ramach projektu.

 

W dniu 19 marca 2014 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy. Ciężarówką należącą do litewskiego przedsiębiorcy przewożone były owoce i warzywa z giełdy warzywnej w Warszawie do Siauliai na Litwie.

Podczas kontroli samochód zważono. Okazało się że rzeczywista masa pojazdu wynosi 13700 kg. Dopuszczalna masa według danych w dowodzie rejestracyjnym oznaczona była na 7490 kg. Stwierdzono przekroczenie o 6210 kg.

Kierowcę ciężarówki ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł. Przewożony towar został przeładowany na inny odpowiedni do przewiezienia takiej ilości ładunku pojazd ciężarowy.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów będą kontynuowane.

W dniu 18 marca 2014r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej oraz pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska uczestniczyli w działaniach pt. „Niebezpieczne przewozy”.

Kontrole odbywały się na drogach krajowych nr 8 w miejscowości Suwałki, nr 19 w Białymstoku oraz nr 61 w miejscowości Łomża. Do zadań kontrolujących należało m.in. sprawdzanie warunków wykonywania przewozów, posiadania stosownych licencji i dokumentów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów i trzeźwości kierowców kontrolowanych pojazdów.

W rezultacie skontrolowano 41 pojazdów. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec dwóch przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne.
Za naruszenia przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym ośmiu kierowców ukarano mandatami karnymi, a czterech kierujących za naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego wspólne działania Inspekcji i Służb będą kontynuowane.