Piątku, 13 grudnia 2019 roku, część kierowców poruszających się drogami krajowymi nr19 do przejścia granicznego w Kuźnicy oraz nr 65 do przejścia granicznego w Bobrownikach nie będzie wspominać dobrze. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz inspektorzy Delegatury Północno-Wschodniej w Białymstoku wspólnie przeprowadzili skoordynowane wzmożone działania, ukierunkowane szczególnie na nieprzestrzeganie przez kierujących ciężarówkami przepisów prawa o ruchu drogowym. Weryfikacji poddawano m.in. przekroczenia prędkości zarejestrowane stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi /fotoradary/, urządzeniami zamontowanymi na odcinkowych kontrolach prędkości oraz podczas kontroli mobilnych przy pomocy wideorejestratorów. Zarejestrowano także 5 przypadków niezastosowania się kierujących do znaków B-26 zakazujących wyprzedzania samochodom ciężarowym.

Wynikiem prowadzonych działań na kontrolowanych nałożono aż 58 mandatów karnych na kwotę 4550 zł.

Jako przestrogę należy przytoczyć „osiągnięcia” obywatela Białorusi kierującego w różnych okresach samochodem ciężarowym na terytorium RP zarejestrowane fotoradarami stacjonarnymi, którymi zarejestrowane zostało 9 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Kierowca został ukarany za każde zdarzenie na kwotę łączną 850 zł.

Analogiczne działania kontrolne  inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz inspektorów Delegatury Północno-Wschodniej w Białymstoku będą kontynuowane w przyszłości.

Dzisiaj 11 grudnia 2019r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku razem z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji i pracownikiem Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzali wspólnie kontrole samochodów poruszających się po drodze krajowej nr 65 w Białymstoku.

W pewnym momencie do kontrolujących podjechał samochód „nauki jazdy”. Pani instruktor poprosiła o sprawdzenie trzeźwości egzaminowanego kierowcy. Miała wątpliwości co do jego kondycji fizycznej w tym zakresie.

Kontrolujący przeprowadzili badanie pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. „Dmuchanie” wykazało 0,17 mg/ l czyli 0,34 promila.

Wobec kierowcy będzie się toczyło dalsze postępowanie. Od nietrzeźwego kierowcy najprawdopodobniej odsunęła się perspektywa posiadania prawa jazdy. Być może będzie to nauczka dla niedoszłego kierującego, aby nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Wczoraj 13 listopada br. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w ciężarówce przewożącej nawozy znaleźli niedozwolone urządzenie.

„Wyłącznik” służył kierowcy do manipulacji czasem pracy. Samochód doprowadzono do serwisu tachografów. Niedozwolone urządzenie zostało zdemontowane, a całą instalację doprowadzono do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, który został podrobiony lub przerobiony wobec właściciela ciężarówki wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 zł.

Instalowanie wymienionego urządzenia jest przestępstwem. W związku z tym o zaistniałym fakcie zostanie powiadomiona Prokuratura, która będzie toczyć odpowiednie postępowania.

W godzinach wieczornych 13 listopada 2019 r. w pobliżu granicy państwa, na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę.

Zatrzymanie to poprzedziło niestosowanie się przez kierującego do poleceń i sygnałów dawanych przez inspektora transportu drogowego. Kierowca próbował uniknąć kontroli. Chwilę później ujawniona została przyczyna niecodziennego zachowania kierowcy.

Bezpośrednio przed zatrzymaniem kierujący prowadził samochód używając karty innego kierowcy. Proceder ten miał na celu nierejestrowanie rzeczywistych danych w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego jak i na karcie kierowcy, a co za tym idzie ukrycie naruszeń przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku.

Za liczne naruszenia na kierowcę nałożono 12 mandatów karnych w łącznej wysokości 5000 zł. Wobec firmy, do której należała ciężarówka, wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10450 zł.

Kierowca opłacił swoje mandaty i  kaucję w imieniu przedsiębiorcy. Nie mógł jednak kontynuować jazdy, gdyż inspektorzy nakazali mu wykonanie w miejscu kontroli regularnego odpoczynku dziennego w wymiarze co najmniej 11 godzin.

W dniu 29.10.2019 r. na dr. woj. nr 678 w miejscowości Kleosin zatrzymano do kontroli ośmioosiowy zespół pojazdów marki Scania z naczepą kontenerową marki D-TEC rozłączalną (składającą się z dwóch pojazdów).

Ustalono, iż strona pojazdem tym wykonywała krajowy transport drogowy rzeczy z Gdańska do Białegostoku. Dopuszczalna masa całkowita jednostki transportowej wynosiła 40 ton. Pojazd przewoził dwa  kontenery 20 stopowe wypełnione ładunkiem elektronarzędzi. Pojazd wykonywał przewóz na trasie ponad 150 km z portu morskiego i nie spełniał wymogów przewozu intermodalnego.

W obecności kierowcy dokonano pomiaru gabarytów pojazdu, w wyniku czego stwierdzono:

  • całkowita masa zespołu pojazdów podczas ważenia wyniosła po odjęciu błędów 48,5 t, przy dopuszczalnej 40 t (przekroczenie o 8,5 t co stanowi 21,25%). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, złożonego z pojazdów mających łącznie co najmniej 5 osi, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd samochodowy - 40 ton.
  • przejazd trzech pojazdów tworzących zespół pojazdów. Zgodnie z art.64 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.), zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.

Kontrolowany nie posiadał stosownego zezwolenia na przejazd zespołu pojazdów wymaganego zgodnie z art. 62. ust. 4b - PRD Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 lub o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 64d.

Dodatkowo stwierdzono naruszenia związane z obsługą tachografu.

W wyniku pomiarów i analiz kontrolnych wszczęto dwa postępowania administracyjne na przewoźnika, zagrożone odpowiednio karami pieniężnymi w wysokości 15000 zł oraz 12000 zł (wynikające z ograniczenia ustawowego) oraz w stosunku do osoby zarządzającej w kontrolowanym podmiocie zagrożone karą pieniężną w kwocie 1500 zł.

Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2200 zł, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne obu ciągniętych pojazdów z uwagi na niesprawności w stanie technicznym.

Ostatecznie pojazd został usunięty na parking strzeżony do czasu ewentualnego uzyskania zezwolenia kat. VII na trójczłonowy zespół pojazdów lub doprowadzenia do stanu normatywnego przed kontynuowaniem  dalszej jazdy.

W dniu 29.10.2019 r. w Budzisku inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd członowy wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy w imieniu przewoźnika z siedzibą na Litwie.

W związku z anomaliami danych zapisanych w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego poddano oględzinom podzespoły zainstalowanego w pojeździe tachografu. W ich wyniku ustalono, iż cecha plomby zabezpieczającej dostęp do czujnika ruchu nie jest zgodna z informacją o cesze plomby umieszczoną na tabliczce instalacyjnej tachografu oraz przedłożonej przez kierowcę dokumentacji związanej z ostatnią jego kalibracją.

Podejrzewając, iż w instalacji tachografu znajduje się niedozwolone urządzenie dodatkowe służące do manipulacji jego zapisami zdecydowano o skierowaniu kontrolowanego pojazdu do zatwierdzonego warsztatu celem przeprowadzenia dodatkowych badań. W ich trakcie przeprowadzono eksperyment, w wyniku którego ustalono, iż wbrew sugerującemu to typowi czujnika ruchu nie jest on odporny na działanie pola magnetycznego. Ingerencja w jego charakterystykę miała na celu umożliwienie kierowcy nierejestrowanie rzeczywistych danych o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku poprzez przyłożenie magnesu do zmanipulowanego czujnika.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w poczet której podmiot wykonujący przewóz drogowy uiścił kaucję w wysokości 11000 zł.  Ponadto pokrył on koszty doprowadzenia instalacji tachografu do stanu zgodnego z wymaganymi przepisami.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 315 § 2 Kodeksu Karnego kierującego przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach do dalszych czynności.