W środowy poranek, na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki został zatrzymany do rutynowej kontroli przez inspektorów WITD Białystok samochód ciężarowy polskiego przewoźnika. Pojazdem kierował obywatel Polski wykonując przejazd na trasie Polska – Litwa do miejsca załadunku. W momencie zatrzymania do kontroli cysterna była próżna nieoczyszczona (pozostałości po ładunku niebezpiecznym UN 1202 olej napędowy).

W trakcie czynności kontrolnych poddano kierującego wstępnemu badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą urządzenia AlcoBlow. Uzyskany wynik wymagał potwierdzenia wskazań urządzeniem numerycznym.
Wezwany na punkt kontrolny patrol policji wykonał dwa badania alkosensorem (wyniki 0,27mg/l oraz 0,24mg/l), w wyniku których potwierdzono stan nietrzeźwości kontrolowanego.

Nietrzeźwego kierującego przekazano funkcjonariuszom policji do dalszego procedowania.

Dwa pojazdy członowe należące do rosyjskich podmiotów realizujących międzynarodowy przewóz rzeczy nie przeszły pozytywnie weryfikacji wymaganych zezwoleń. Nieprawidłowości ujawnili inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego, wspomagający Straż Graniczną oraz inne służby na polsko-litewskim przejściu granicznym.

Oba zespoły pojazdów skontrolowano w punkcie sanitarnym w miejscowości Budzisko w czwartek (07 maja). W pierwszym przypadku  przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz 23 500kg gwoździ z Litwy do Hiszpanii. Zaś w drugim przypadku właściwego zezwolenia nie posiadał przewoźnik, którego zestaw przewoził ładunek 22 600kg desek z Białorusi do Francji.

Wobec zagranicznych przewoźników inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne zagrożone karami po 12 tys. zł każde. Skontrolowane pojazdy trafiły na parking strzeżony. Kontynuowanie przewozów będzie możliwe dopiero po opłaceniu stosowanych kaucji na poczet kar oraz uzyskania właściwych zezwoleń przez przewoźników.

Dzisiaj 27 marca 2020 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku razem z funkcjonariuszami Policji sprawdzali, w jaki sposób przewoźnicy realizujący przewozy osób stosują się do nowych przepisów prawa w zakresie ilości przewożonych pasażerów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii określa, że środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Bardzo pocieszającym jest fakt, że we wszystkich kontrolowanych autobusach nie było nadmiernej ilości przewożonych ludzi.

Kary po 12000zł i pobyt kontrolowanych samochodów  na parkingu do czasu opłacenia kaucji i uzyskania nowego zezwolenia to efekt kontroli podlaskich inspektorów.

Dzisiaj 13 marca 2020r. kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli dwie ciężarówki  - jedną przewoźnika z Rosji i drugą z  Białorusi.

Kierowcy okazali inspektorom niewłaściwie wypełnione zezwolenia uprawniające do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego. Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 września 20201r. o transporcie drogowym w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

Dwa samochody do czasu opłacenia kaucji zostały skierowane na parking strzeżony. Dodatkowo, aby wyjechać w dalszą podróż kierowcy będą musieli okazać nowe, właściwie wypełnione dokumenty.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili w m. Białystok na drodze krajowej nr 19 w dniu 10.03.2020 r. kontrolę pojazdu przewoźnika serbskiego, który realizował przewóz drogowy rzeczy na trasie Serbia – Polska. Kierujący okazał do kontroli m.in. wymagany przy takich przejazdach stosowny blankiet zezwolenia jednorazowego na przewóz rzeczy, jednak już wstępna analiza ujawniła brak wymaganych wpisów użytkownika dokumentu w postaci numerów identyfikujących pojazd i naczepę, których zezwolenie dotyczyło.

Zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy jest obowiązany wypełnić blankiet zezwolenia najpóźniej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym przewóz ten jest wykonywany. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie blankietu zezwolenia skutkowało uznaniem przejazdu za wykonywany bez zezwolenia.  Wobec kontrolowanego podmiotu wszczęto postępowanie administracyjne, na poczet kary określono wysokość kaucji w kwocie 12000 zł, zatrzymano pojazd na parkingu strzeżonym do czasu uregulowania należności i przedstawienia nowego zezwolenia oraz zatrzymano oryginał kontrolowanego blankietu zezwolenia.

Dodatkowe wątpliwości kontrolujących wzbudził sposób wypełnienia okazanego blankietu, którego zapisy poddano próbie termicznej z tytułu wątpliwości co do trwałości wpisanych odręcznie przez kierowcę treści. Potwierdzono wypełnienie tuszem znikającym w podwyższonej temperaturze.

Zgodnie z treścią art. 270 § 1. Kodeksu karnego polegającego na fałszowaniu dokumentu i używaniu go za autentyczny - Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, w związku z § 3 - Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa zawiadomiono policję, której przekazano wątpliwie wypełniony blankiet oraz kierującego.

Obwiniony kierowca wystąpił z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze ograniczenia wolności w wymiarze 3 miesięcy w zawieszeniu na 12 miesięcy, do czego sąd przychylił się w dniu dzisiejszym, 12.03.2020 r.

Uznano, iż skazany poprzez wypełnienie zezwolenia znikającym tuszem czynił przygotowania do fałszowania dokumentu i wielokrotnego jego użycia w sposób nieuprawniony.

Wczoraj we wtorek 10 marca 2020 r. podlascy inspektorzy prowadzili działania na terenie Białegostoku. Uwagę kontrolujących zwrócił „niskotonażowy” samochód, który wytypowano do kontroli szczegółowej z uwagi na podejrzenie niesprawności i  przekroczenie ładowności.

Węgierski kierowca na trasie Estonia - Węgry zestawem typu bus izoterma z lawetą przewoził łącznie 3 palety ładunku oraz samochód dostawczy Volkswagen.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów zgodnie z dowodami rejestracyjnymi wynosiła 6,2 tony. W wyniku ważenia administracyjnego stwierdzono, że rzeczywista masa zestawu wynosi 9 ton, a nacisk tylko samej tylnej osi nienapędowej samochodu o 700 kg przekracza masę dopuszczalną 3,5 t całego pojazdu.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz nakazano rozładunek nadwyżki przewożonego towaru przed kontynuowaniem dalszej jazdy. Parametry normatywne samochodu zostały uzyskane dopiero po rozładunku przewożonego busa oraz części ładunku.