Inspektorem może być osoba, która:

posiada obywatelstwo polskie;
ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;
legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;
ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny;
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym (art. 76 ustawy o transporcie drogowym). Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym inspektorów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.).